Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Motorcycle Performance.
Geldig vanaf  01-04-2010 ( gewijzigd 01-06-2014)

Artikel 1: Begrippen
De hierna  aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:
Afnemer: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Motorcycle Performance de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Motorcycle Performance bezoekt.
Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor het Product wordt geplaatst of waarmee of het Product wordt besteld of gereserveerd.
Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.
Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow.
Motorcycle Performance:  De aanbieder/leverancier  die via de Website Producten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter zake van die Producten een Overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Motorcycle Performance ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.
Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Motorcycle Performance en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
2.5 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met  Motorcycle Performance voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6  Motorcycle Performance heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen.


Artikel 3: Communicatie
3.1 Iedere communicatie tussen Motorcycle Performance en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
3.2 De door Motorcycle Performance opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Informatieplichten Motorcycle Performance
4.1 Motorcycle Performance draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
4.2 Onverminderd eventueel voor  Motorcycle Performance bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Motorcycle Performance niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.
4.3 Indien  Motorcycle Performance een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal Motorcycle Performance aangeven op welke wijze deze via een Hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van  Motorcycle Performance vermeld in de gedragscode gelden niet voor zover die tot meer strekken dan het bepaalde in de Overeenkomst.
4.4 Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst
5.1 Uitingen van Motorcycle Performance op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een bestelling. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Motorcycle Performance van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel
vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.
5.2 Medewerking door Afnemer; Afnemer zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Artikel 6: Prijzen en betaling
6.1 Afnemer betaalt voor de middels de Website bestelde Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Motorcycle Performance aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.
6.2 Prijzen zijn inclusief. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website van Motorcycle Performance op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.
6.3 In geval van betaling tegen factuur dient Afnemer binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Motorcycle Performance een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf) dagen na poststempel in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.
6.4 In geval van te late betaling heeft Motorcycle Performance het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Motorcycle Performance is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die  Motorcycle Performance en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.
6.5 In geval van faillissement of surseance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van Motorcycle Performance  en de verplichtingen van de Afnemer jegens Motorcycle Performance onmiddellijk opeisbaar. 
6.6 Offertes; Alle door Motorcycle Performance uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Motorcycle Performance kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Motorcycle Performance is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt  bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. 
6.7 Besteleenheid; Er bestaan  minimum bestelhoeveelheden bij Motorcycle Performance. Indien dit het geval is is dit duidelijk aangegeven bij de desbetreffende Producten. 

Artikel 7: Levering en Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Motorcycle Performance geleverde zaken blijven eigendom van Motorcycle Performance of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
7.2 Leveringstermijnen; Alle door Motorcycle Performance genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst  aan  Motorcycle Performance   bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Motorcycle Performance niet in verzuim.  Motorcycle Performance is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Motorcycle Performance en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
7.3 Levering onder  rembours ; Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Motorcycle Performance. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor risico van de Afnemer. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Beschadigingen aan het Product  tijdens transport door derden zijn voor rekening van de Afnemer/geadresseerde. 
7.4 Risico; Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of van een door Afnemer gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
7.5 Incassokosten; Is de Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer.
7.6 Annulering; De Afnemer kan de bestelling annuleren zolang de bestelling nog niet is verwerkt en naar de Afnemer is verzonden. De annuleringskosten bedragen 20% van het netto bedrag (excl. Btw ) van het bestelde product. Annulering van speciaal voor Afnemer bestelde producten is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen. Indien een naar de Afnemer verzonden product wordt geannuleerd of waarvan de ontvangst door Afnemer wordt geweigerd dan zijn naast de annuleringskosten tevens de verpak- & verzendkosten voor rekening van de Afnemer.

Artikel 7a: Herroepingsrecht bij producten: 
1. Afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.  Motorcycle Performance mag Afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Afnemer, of een vooraf door Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
a. als Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Motorcycle Performance mag, mits hij  Afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 
3. Indien Motorcycle Performance de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
4. Indien  Motorcycle Performance de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan  Afnemer heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop Afnemer die informatie heeft ontvangen. 

Artikel 7b: Verplichtingen van  Afnemer tijdens de bedenktijd 
1. Tijdens de bedenktijd zal Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
2.  Afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
3.  Afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als  Motorcycle Performance hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

Artikel 7c: Uitoefening van het herroepingsrecht door  Afnemer en kosten daarvan 
1. Als  Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Motorcycle Performance. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Afnemer het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Motorcycle Performance. Dit hoeft niet als Motorcycle Performance heeft aangeboden het product zelf af te halen.  Afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
3.  Afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Motorcycle Performance verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Afnemer.
5. Afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als  Motorcycle Performance niet heeft gemeld dat  Afnemer deze kosten moet dragen of als  Motorcycle Performance aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft  Afnemer de kosten voor terugzending niet te dragen. 
6. Als  Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 7d: Verplichtingen van  Motorcycle Performance bij herroeping
 1. Als  Motorcycle Performance de melding van herroeping door Afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
2. Motorcycle Performance vergoedt alle betalingen van Afnemer, exclusief eventuele in rekening gebrachte leveringskosten door  Motorcycle Performance, voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Afnemer hem de herroeping meldt. Tenzij Motorcycle Performance aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot  Afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. Motorcycle Performance gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Afnemer heeft gebruikt, tenzij  Afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Afnemer. 
4. Als Afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van terugzending dan de goedkoopste standaardzending, hoeft  Motorcycle Performance de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 7e: Uitsluiting herroepingsrecht 
Motorcycle Performance kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Motorcycle Performance dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Het instemmen door Afnemer met de Algemene Voorwaarden geldt als zodanig.
1. Volgens specificaties van Afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;  
2. Electronische producten zoals o.a. EFI module’s , circuit breakers, relay’s, voltage regulators, load equalizers, sensors, switches e.d. 
3. De levering van digitale ( ECM/EFI, Mapping etc. ) inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Afnemer; en/of 
b. de levering onherroepelijk is aangebracht/uitgevoerd. 

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten
8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten die Motorcycle Performance in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij  Motorcycle Performance of bij de derde van wie Motorcycle Performance het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten aan Afnemer ter beschikking te stellen.
8.2 Indien naar het oordeel van Motorcycle Performance aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Motorcycle Performance onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Motorcycle Performance gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan  Motorcycle Performance kan aantonen dat Afnemer door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de desbetreffende content te staken, of 4) op zijn kosten de geleverde content door Afnemer te laten retourneren tegen terugbetaling van de ter zake door Afnemer betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 5) naar het redelijke oordeel van Motorcycle Performance gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
8.3 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 9: Privacy
9.1 Afnemer is ervan op de hoogte dat  Motorcycle Performance de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van gegevens over Afnemers activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de Producten die Afnemer heeft besteld. Motorcycle Performance slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.
9.2 Privacyverklaring;  Motorcycle Performance is verplicht alle door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De verstrekte persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling heeft  Motorcycle Performance  de naam en het afleveradres van Afnemer nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.

Artikel 10: Garanties, Gebreken, Klachttermijnen
10.1 De garantietermijn van Motorcycle Performance komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van Producten.  Motorcycle Performance is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door Afnemer
10.2 Ten aanzien van een Consument zegt Motorcycle Performance toe dat de Producten  vrij zijn van storende materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd en  zullen voldoen aan de redelijke verwachting van de Consument, maar zegt nadrukkelijk niet toe dat de Producten bepaalde eigenschappen hebben of, tenzij anders overeengekomen, voor een bijzonder gebruik geschikt zijn.
10.3 Afnemer is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van gebreken, maar uiterlijk binnen een periode van 14 (veertien) dagen na ontvangst van de Producten,  daarvan melding te doen bij  Motorcycle Performance. Gebreken welke door Afnemer aan Motorcycle Performance worden gemeld in een periode van 14 (veertien) dagen na de ontvangst van de Producten zullen door Motorcycle Performance, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst ter zake al een regeling bevat. 
10.4 De Afnemer kan slechts ontbinding van de Overeenkomst vorderen indien in de garantieperiode de Afnemer aantoont dat de  Producten  zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. De garantie vervalt indien de Afnemer schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
10.5 Deze garantiebepalingen tasten de rechten van de Afnemer zoals deze voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan. 
10.6 Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door  Motorcycle Performance Producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument.
10.7 Motorcycle Performance betaalt het volledige aankoopbedrag,  met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten,  terug als binnen 30 (dertig) dagen na eerste oorspronkelijke levering blijkt dat de Producten niet te herstellen  zijn of dat de Producten niet te vervangen gebreken of tekortkomingen kennen, zulks ter beoordeling van de fabrikant van de Producten of  Motorcycle Performance.
10.8 In geval van herstellen of vervanging van een Product komen de retourzendkosten voor rekening van Afnemer. 
10.9 Bij ingebruikneming na constatering van gebreken of beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, vervalt  het recht op garantie.  
10.10  Electronische producten zoals o.a. EFI module’s , circuit breakers, relay’s, voltage regulators, load equalizers, sensors, switches e.d.  worden behoudens vervanging door de fabrikant, zulks ter beoordeling van diezelfde fabrikant  niet retour genomen en vallen buiten de garantie van Motorcycle Performance 

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Motorcycle Performance is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verbandhoudend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.
11.2 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Motorcycle Performance jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag van aankoop exclusief BTW.
11.3 Afnemer, niet zijnde een Consument, vrijwaart Motorcycle Performance voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten.
11.4 Motorcycle Performance is eveneens nimmer aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare kwaliteit van de producten,  schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van Afnemer, danwel  indien de geleverde Producten door Afnemer zelf zijn gerepareerd en/of bewerkt of  Producten door derden heeft laten repareren en/of bewerken, danwel de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fabrikant en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Artikel 12: Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Motorcycle Performance geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor  Motorcycle Performance niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder begrepen storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel en onvoorziene gebreken in hulp- of transportmiddelen
12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
12.3 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van  Motorcycle Performance opgeschort. Motorcycle Performance heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Motorcycle Performance haar verbintenis had moeten nakomen.  Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door  Motorcycle Performance niet mogelijk is langer duurt dan 3 (drie) maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien  Motorcycle Performance bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 13: Duur en beëindiging
13.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
13.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.1 zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
13.3 Indien Afnemer zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het besteldeProduct  in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft Motorcycle Performance het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
13.4 Indien Afnemer een Consument is, heeft Afnemer het recht om gedurende 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, welke termijn volgens de wet wordt verlengd tot maximaal 3 (drie) maanden ingeval Motorcycle Performance niet aan zijn wettelijke informatieplichten heeft voldaan. De Consument dient het Product, op zijn kosten, binnen 20 (twintig) dagen na verzending van de ontbindingsverklaring te retourneren, bij gebreke waarvan Motorcycle Performance zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op zijn algemene opschortingsrecht van artikel 6:52 BW kan
beroepen.
13.5 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 13.1 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
– openstaande betalingen;
– Intellectuele Eigendomsrechten;
– aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Motorcycle Performance op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.
13.6 Afbeeldingen en specificaties; Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, beschrijvingen van Producten  etc. op de internetsite van  Motorcycle Performance gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 14: Wijzigingen en aanvullingen
14.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 15: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Afnemers, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.
15.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Motorcycle Performance ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
15.3 Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan.
15.4  Motorcycle Performance mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
15.5  Motorcycle Performance mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
15.6 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Motorcycle Performance wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft  Motorcycle Performance het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
15.7 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement  Amsterdam.